زندگی نامه مشاهیر بزرگ جهان

زندگی نامه مشاهیر بزرگ جهان

زندگی نامه مشاهیر بزرگ جهان

عنوان : زندگی نامه مشاهیر بزرگ جهان 

تعداد صفحات : 226

فرمت فایل : pdf

بخش هایی از کتاب :

افلاطون


افلاطون در سال 427 قبل از ميلاد در خانواده اي اشرافي به دنيا آمـد . در
18 سالگي با سقراط آشنا شد ومدت 10سال را به شاگردي سقراط به سر برد
. بعد از اعدام سقراط يك سلسله سفر را آغاز كرد كه طي اين سفرها از نقاط
مختلفي از جهان نظير مصر و سيسيل و فلسطين ديدن كرد. او در اين سفرها
با انديشه هاي متفاوتي آشنا شد كه تاثير آن ها در افكـارافلاطون هويـدا
است.
هنگاميكه افلاطون به آتن بازگشت 40 سال داشت . در اين زمان بـود كـه
مدرسه معروفش را به نام «آكادمي » تأسيس كرد . اين مدرسه را ميتـوان
اولين دانشگاه محسوب كرد كه در آن دروسي نظيـر فلـسفه ، رياضـيات و
نجوم تدريس ميشد.
براي مطالعه افلاطون يقيناً بهترين منبع همان آثار اوست كه در قالبي ادبي
نوشته شده اند . با مطالعه اين آثار به راحتي ميتـوان بـه قريحـه ادبـي
افلاطون پي برد . مهم ترين در عين حال كامل ترين اثـر افلاطـون كتـاب
«جمهوريت »است او دراين كتاب درباره ي مسايل فلسفي مختلفـي سـخن

رانده است ، از اخلاق تا سياست و هنر وتربيت و مابعدالطبيعه سخن رانـده
است .
با مطالعه نوشته هاي افلاطون ميتوان به سير افكار او پي بـرد كتـب وي را
ميتوانيم براساس دوره اي از زندگي كه افلاطون اقدام به نگارش آن كرده
است به سه دسته تقسيم بندي نماييم :
دسته اول كتب و رسالاتي هستند كه دردوران جواني او نگاشته شـده انـد
نوشته هاي اين دوران اكثراً ديالوگهايي بدون نتيجه گيري هستند . سـمت و
سوي نوشته هاي اين دوران مربوط به فعاليتهاي تربيتي است .
آثار دوره ي ميانسالي برخلاف دوره ي جواني حاوي ديالوگهايي با نتيجـه
گيري است . درآثار اين دوره است كه مسايل اساسي فلسفه افلاطون نظيـر
ايده و مثل مطرح ميگردد. اثر برجسته افلاطون در اين دوره جمهوريت است
.
و بالاخره آثار دوران كهولت افلاطون كه ميتـوان آن هـا را آثـار دوران
پختگي و اصلاح آثار قبلي دانست براي مثال از آثار اين دوره ميتـوان بـه
« قانون » و « نواميس» اشاره كرد .

 

 

 

 

 

هرگونه کپی برداری و تکثیر از این محصول ممنوع می باشد .

 


خرید آنلاین